Orde van dienst 24 december 2023 – kerstnachtdienst    

Voorganger:                      ds. H.J. Prosman
Organist:                             Dhr. Jan Willem Hueting
Muzikale Medewerking Chr. Gem. Zangvereniging Con Amore olv. Wim Kusee
Ouderling:                          Dhr. Robert Verhallen
Diaken:                               Dhr. Steven de Feij

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen

Zingen: ‘Stilte over alle landen’

Stilte over alle landen, in deze nacht.
Vouwen wij tezaam de handen
voor deze nacht.
Welke zonden wij bedreven,
wil ze, Here, ons vergeven.
God wil goede rust ons geven, in deze nacht.

Stilte over alle landen, in deze nacht.
Vouwen wij tezaam de handen
voor deze nacht.
God zal voor ons allen zorgen
tot het dagen van de morgen.
Veilig en bij Hem geborgen, zijn wij vannacht.

Votum en groet

Zingen 505: 1 en 2

In de nacht gekomen, kind dat met geduld
eeuwenoude dromen, eindelijk vervult,
kom in onze dagen, kom in onze nacht,
kom met uw gestage, milde overmacht.

Smeekgebed

Gloria ‘Eer zij God in onze dagen’
Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vree kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Con Amore zingt: ‘Kerstintrada’

1. ‘t Was al voorspeld, Lucas vertelt: Maria op weg naar Bethlehem.
Jozef wantrouwend, op wonder bouwend, wachtend op d komst van ’t Christuskind
Dagen vervuld, in doeken gehuld, in een stal werd ‘t Christuskind voor ons geboren,
Wereld in brand, gaan nu hand in hand aan een echte vrede onder mensen werken.

2. Komt allen samen, ‘t feest nu beamen, Engelen gaan ons voor in jubilate
‘t kind is de redder wereld kan verder, wereldvrede is ‘t doel van ieder mens.
In donkere nacht, werd het licht weer gebracht, voor een ieder die het kwaad met liefde wil ruilen.
‘t Eerste begin is liefde, bemin ieder mens, de wereld is van allen samen.

refr: Hart en handen om te geven, onafhankelijk arm of rijk
Ieder mag in vree leven, blank of bruin, elk mens gelijk.
Glorie, Halleluja, Amen

 Schriftlezing: Jesaja 9: 1-6
Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf U het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de staf van de drijver,
U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel die doordrenkt is van bloed,
ze worden verbrand,
ze vallen ten prooi aan het vuur.
Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede
voor de troon van David en voor zijn koninkrijk;
ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid
en staan vast voor altijd en eeuwig.
De HEER van de hemelse machten
brengt dit in zijn vurige liefde tot stand.

Con Amore zingt ‘Bij de kribbe’
Ik buig mij aan uw kribbe neer, o Jezus, gij mijn leven!
U brengt mijn harte dank en eer voor ’t heil, door U gegeven.
Uw komst op aarde brengt mij vrede, en deelt mijn hart de voorsmaak mee
van ’t eeuwig zalig leven.

Gij, heiland, redder mijner ziel, wil mijne smeking horen.
Ik, die zo vaak in zonden viel, ben in mijzelf verloren.
maar gij maakt mij van zonden vrij, gij staat mij in mijn zwakheid bij.
heb dank voor uw genade!

Zingen: ‘In de stad van Koning David’ (1 door Con Amore, 2 en 3 samenzang)

In de stad van koning David, in een nederige stal
lag een kindje in de kribbe, ’t was de koning van ’t heelal.
Jezus Christus, God en Heer, daalde op aarde als redder neer

Hij zocht woning op de aarde om te redden van de dood
allen, die in hem geloven, die hem zoeken in hun nood.
Jezus Christus, God en Heer, daalde op aarde als redder neer

Eenmaal zal hij wederkomen, die eens woonde in een stal.
Hij zal komen op de wolken, zodat elk aanschouwen zal.
Jezus Christus, God en Heer, daalde op aarde als redder neer

Schriftlezing Lucas 2: 1-20
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.’ Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. 18Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Zingen: ‘Geen wieg voor een koning’ (1 en 2 door Con Amore, 3 samenzang)

1. Geen wieg voor een koning, een kribbe alleen,
geen plaats in een woning voor ’t kindeke klein,
de sterren, zij straalden, verspreidden hun pracht,
toen Jezus zou komen in donkere nacht.

2. De os en de ezel hebt gij wel gehoord,
toch heeft het uw vrede en rust niet gestoord
wij bidden u, Jezus, doe stralen het licht
en houd onze ogen naar U toe gericht.

3. Gij zijt onze koning, die komt met uw macht,
uw dienst wordt op aarde in zwakheid volbracht,
o kies toch uw woning met spoed in ons hart
en schenk ons uw liefde, in blijdschap en smart.

Preek

Zingen: ‘Hoor de engelen zingen de eer’ (1 Con Amore, 2 samenzang )

1. Hoor de engelen zingen de eer van de nieuw geboren heer!
Vrede op aarde, ‘t is vervuld: God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door.
Zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer, van de nieuw geboren heer!

2. Hij, die heerst op ‘s hemels troon, Here Christus, vaders zoon,
wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in, in het menselijk gezin.
Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuw geboren Heer.

Dankgebed, voorbeden, Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alsook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid
tot in der eeuwigheid. Amen.


Inzameling van de gaven

Slotlied ‘Ere zij God’

Ere zij God,
ere zij God, in de hoge,
in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge,
ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen, in de mensen een welbehagen,
in de mensen een welbehagen,
een welbehagen.
Ere zij God,
ere zij God in de hoge,
in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen. Amen.

Zegen