Orde van dienst 26 maart 2023 -zondag Judica

LET OP: Deze zondag begint de ZOMERTIJD !!

Voorganger:                      Ds. mevr. Gonja van ’t. Kruis, Alphen ad Rijn
Organist:                           Dhr. Martijn van der Weert
Ouderling:                         Dhr. Robert Verhallen
Diaken:                              Mevr. Margreet van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
intochtslied/ Psalm 43, 1en 3
Stil gebed
Votum en Groet
Inleiding op de dienst
Gebed om ontferming
Zingen Lied Psalm 43, 5
Gebed bij de opening van het Woord
Zingen Kinderlied 935

( Kinderen gaan naar nevendienst zij komen naar voren om de lamp mee te nemen )
Schriftlezing(en)
Lezing: Psalm 118: 19-29

11819Open voor mij de poorten van de gerechtigheid,
ik wil binnengaan om de HEER te loven.
20Dit is de poort die leidt naar de HEER,
hier gaan de rechtvaardigen binnen.
21Ik wil U loven omdat U antwoordde
en mij redding bracht.
22De steen die de bouwers afkeurden
is de hoeksteen geworden.
23Dit is het werk van de HEER,
een wonder in onze ogen.
24Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt,
laten wij juichen en ons verheugen.
25Ach HEER, red ons toch,
HEER, geef ons voorspoed.
26Gezegend wie komt in de naam van de HEER.
Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.
27De HEER is God, Hij heeft ons licht gebracht.
Vier feest en ga met groene twijgen
tot aan de hoorns van het altaar.
28U bent mijn God, U zal ik loven,
hoog zal ik U prijzen, mijn God.
29Loof de HEER, want Hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.

Zingen Lied 632
Lezing Matt. 5:1-9
Bergrede
51Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2Hij nam het woord en onderrichtte hen:
3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
4Gelukkig de treurenden
want zij zullen getroost worden.
5Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen de aarde bezitten.
6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Zingen Lied 991, 1, 2, 3, 6 en 7
Uitleg en prediking
Meditatief orgelspel
( Kinderen komen terug in de kerk, de lamp wordt op zijn plaats gezet  )

Bijdrage ZWO  Commissie
Zingen Lied 939
Geloofsbelijdenis  gezongen Lied340B
Collecte
Dankgebed en voorbede
Slotlied 993, 1, 2 en 7
Heenzending en zegen
Gezongen Amen