Orde van dienst 5 mei 2024 – Bevrijdingsdag – Zondag Rogate

Voorganger:                      ds. G. van der Hout, Lekkerkerk
Organist:                           Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                         Dhr. R. Verhallen
Diaken:                              Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                                  Gezang 415: 1, 3 (LdK)
1. Komt nu met zang van zoete tonen
en u met snarenspel verblijdt!
Zingt op en wilt alom betonen,
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer,
zijn lof vermeer’,
die zulk een groten werk
gedaan heeft voor zijn kerk!

3. De Heer heeft eertijds zijnen volke
geholpen uit veel angst en pijn.
Hij geeft ja wel een duist’re wolke,
maar weer daarna schoon zonneschijn.
Lof zij die Heer,
die ons ook weer
geeft, na veel smart en druk,
veel zegen en geluk.


Stilte

Votum en groet
Zingen                                 Psalm 137: 1, 2
Gebod
Zingen                                 Psalm 137: 3
Gebed
                Kinderen naar nevendienst
Schriftlezing: Johannes 20: 19-23
Verschijningen

19Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie!’ 20Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 21Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ 22Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 23Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.

Zingen                                 Lied 994: 1, 2, 3, 4
Preek
Kinderen terug
Zingen                                 Lied 670: 1, 2, 5, 6, 7
Geloofsbelijdenis
Gebeden
Inzameling der gaven
Zingen                                 Lied 708: 6, 15
Heenzending en zegen
Gezongen Amen