Orde van dienst 5 november Werelddiakonaat / ZWO    

Voorganger:                      ds. W.H. Hendriks, Ter Aar
Organist:                            Mevr.. Henny Visscher
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Mevr. M. van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen                                                 Psalm 69: 1en 4
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Zingen                                                 Psalm 69: 9
Verootmoediging
Lezing van de Wet
Gesprek met de kinderen           
Zingen                                                  NLB 935 Je hoeft niet bang te zijn
DE HEILIGE SCHRIFT

Gebed om de verlichting met de heilige Geest

Schriftlezing                                      Mattheüs 14: 22-33                                                      ZWO commissie
22Meteen daarna gelastte Hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat Hij de mensen had weggestuurd. 23Toen Hij hen weggestuurd had, ging Hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en Hij was daar helemaal alleen. 24De boot was intussen al vele stadiën van het vasteland verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. 25Tegen het einde van de nacht kwam Hij naar hen toe, lopend over het water. 26Toen de leerlingen Hem op het water zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een geest!’ en schreeuwden het uit van angst. 27Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Houd moed! Ik ben het, wees niet bang!’ 28Petrus antwoordde: ‘Heer, als U het bent, zeg me dan dat ik over het water naar U toe moet komen.’ 29Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31Meteen strekte Jezus zijn hand uit, Hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ 32Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. 33De leerlingen wierpen zich voor Hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’
Zingen                                                 NLB 917: 1, 5 en 6 Ga in het schip zegt gij
Prediking
Orgelmeditatie
Zingen                                                 NLB 489 Komt ons in diepe nacht ter ore
Geloofsbelijdenis
GEBEDEN EN GAVEN
Bericht ds Wilbert van Saane                                                                                                 ZWO commissie
Dankzegging
Voorbede                                          Samen met de ZWO                                                      ZWO commissie
Stil gebed
Onze Vader

Inzameling van de gaven
ZENDING EN ZEGEN
Zingen                                                 NLB 1010: 1, 2 en 3 Geef vrede, Heer, geef vrede
Zegen