Orde van dienst 7 januari 2024    

Voorganger:                      ds. A. Sterrenburg, Voorburg
Organist:                             Dhr. Sjaak Warnaar
Ouderling:                          Mevr. Nel Griffioen
Diaken:                               Mevr. Margreet van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
intochtslied      psalm 72: 1 en 4
Stil gebed

Bemoediging en Groet
Gebed van verootmoediging en om ontferming
Zingen             Lied 517: 1  en 2 (Christus, uit God geboren)

Aansporing/Leefregel: Titus 2: 11 – 14  (NBV21)
11Gods genade is openbaar geworden om alle mensen te redden. 12Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, 13in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van onze grote God en redder Jezus Christus. 14Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat zich volledig inzet om het goede te doen. 

Zingen             Lied 517:  3 en 5
Gebed bij de opening van het Woord
( Kinderen gaan naar nevendienst , zij komen naar voren om de lamp mee te nemen )
Schriftlezing(en):  Genesis 1: 1-5 (NBV21)
De schepping van hemel en aarde
1In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2De aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods geest. 3God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht. 4God zag dat het licht goed was, en Hij scheidde het licht van de duisternis; 5het licht noemde Hij dag, de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

Zingen             Lied 513: 1  (God heeft het eerste woord)
Evangelielezing: Marcus 1: 1-12
1Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. 2Er staat geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, Ik zend mijn bode voor Je uit, hij zal Je een weg banen. 3Een stem roept in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!”’ 4En zo is het gebeurd toen Johannes ging dopen in de woestijn en de mensen opriep tot inkeer te komen en zich te laten dopen, om vergeving van zonden te krijgen. 5Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, waarbij ze hun zonden beleden. 6Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. 7Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die machtiger is dan ik; ik ben het zelfs niet waard om voor Hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. 8Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’ 9In die tijd kwam ook Jezus daarheen, vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, en liet zich door Johannes dopen in de Jordaan. 10Op het moment dat Hij uit het water omhoogkwam, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, 11en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.’

Zingen             Lied  524 (Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan)
Uitleg en prediking
( Kinderen komen terug in de kerk, de lamp wordt op zijn plaats gezet  )
Meditatief orgelspel
Zingen             Lied 538: 1, 2 en 4 (Een mens te zijn op aarde)
Collecte

Dankgebed en voorbede
Zingen             Slotlied:  526: 1, 2 en 4 (Juich voor de koning van de Joden)
Heenzending en zegen
Gezongen Amen