Orde van dienst kerstavond 24 december 2022 

Kerstavond

24 december 2022  om 21:30

Hervormde kerk Nieuwkoop

Voorganger: ds. Henk-Jan Prosman
Organist: dhr. Martijn van de Weerd
Met het christelijk gemengd koor Con Amore
onder leiding van dhr. Wim Kusee
Ouderling van dienst: Nel Griffioen
Diaken: Jaap Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Welkom en mededelingen

 
De gouden ster als symbool voor de geboorte van Jezus.
De witte bloemen symboliseren de reinheid van het pasgeboren Kind.

Zingen: “Er is een roos ontloken”
Er is een roos ontloken
Uit barre wintergrond,
Zoals er was gesproken
Door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
Is weer opnieuw gaan bloeien
In ’t midden van de nacht.

Die bloem van Gods behagen
Heeft, naar Jesaja sprak,
De winterkou verdragen
Als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
In ’t midden van de dood

Bemoediging en groet

Zingen 505: 1 en 2

In de nacht gekomen, kind dat met geduld
eeuwenoude dromen, eindelijk vervult,
kom in onze dagen, kom in onze nacht,
kom met uw gestage, milde overmacht.

Smeekgebed
Gloria

1 Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

2 Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

3 Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreˆ kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Gebed

Con Amore zingt: “De sterre gaat stralen” en “In ’t nachtlijk duister”.
(Vers 1 koor, vers 3 meezingen gemeente vanaf “komt laten wij eren”)

1 Laat ieder het horen, dat eens werd geboren
de Redder der wereld, de Heer van ‘t heelal.
De engelen meldden in Efrata’s velden
dat Hij werd geboren in Bethlehems stal.

2 Komt, laten wij eren de Heere der Heren,
zo groot van ontferming en van gena.
Want Hij wil ons geven dichtbij Hem te leven,
de Heiland der wereld, halleluja.

3 En herders zij kwamen bij ‘n kribbe tesamen,
omringden eerbiedig het Kindeke teer.
De flonk’rende sterre riep wijzen van verre,
zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer.


4 Komt, laten wij eren de Heere der Heren,
zo groot van ontferming en van gena.
Want Hij wil ons geven dichtbij Hem te leven,
de Heiland der wereld, halleluja.

1e Schriftlezing: Jesaja 40: 1-11

Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden
uit de hand van de HEER heeft ontvangen.
Hoor, een stem roept:
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.
Laat elke vallei verhoogd worden
en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden
en rotsige hellingen rustige dalen.
De luister van de HEER zal zich openbaren
voor het oog van al wat leeft.
De HEER heeft gesproken!’
Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?
De mens is als gras, teer als een bloem in het veld.
Het gras verdort en de bloem verwelkt
wanneer de adem van de HEER erover blaast.
Ja, als gras is dit volk.’
Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.
Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,
verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,
verhef je stem, vrees niet.
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
Ziehier God, de HEER!
Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
Zijn loon heeft Hij bij zich, zijn beloning gaat voor Hem uit.
Als een herder weidt Hij zijn kudde:
zijn arm brengt de lammeren bijeen,
Hij vlijt ze tegen zijn borst, en zorgzaam leidt Hij de ooien.

Zingen 474: 1,2,3

2. Hij daalt uit ’s Vaders schoot terneer
op aard om kind te zijn,
een kindje arm en naakt en teer
al in een kribje klein, al in een kribje klein.
 
3. Verzakende zijn macht en recht,
verkiest Hij zich een stal,
neemt de gedaante aan van een knecht,
de Schepper van het al, de Schepper van het al.

Evangelielezing: Lucas 2:1-20

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan,  en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias,  de Heer.  Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:  ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.  Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden,  maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Con Amore zingt “De weg naar Bethlehem” en “Stille nacht”, vers 1 koor + gemeente, vers 2 alleen koor, vers 3 koor + gemeente

1. Stille nacht, heilige nacht.
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal
wordt geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen Heer
Hij, der schepselen Heer.

2 Hulploos Kind, heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt G’U rijkdom ontzegd,
wordt G’op stro en in doeken gelegd.
Leer m’U danken daarvoor
Leer m’U danken daarvoor.

3 Stille nacht, heilige nacht,
Vreed’ en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen! Gode zij eer
Amen! Gode zij eer.

3e lezing Johannes 10: 22-30
In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter. Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo. Daar kwamen de Joden om hem heen staan, en ze vroegen hem: ‘Hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de Messias bent, zeg het ons dan ronduit.’ Jezus antwoordde: ‘Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik namens mijn Vader doe getuigt over mij, maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn één.’

Preek

Con Amore zingt: “And He shall feed his flock”

Zingen 506: 1,2,3,4

2. Al zijt Gij nu nog maar een kind
zo kwetsbaar, teer en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan Gij Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn.
Refr.
 
3. Al gaat de vijand in het rond,
de koning van het kwaad,
al dreigt hij met zijn grote mond
dat hij U eens verslaat,
straks ligt hij dodelijk gewond
wanneer zijn rijk vergaat!
Refr.
 
4. Wij gaan op weg naar Betlehem,
daar ligt Hij in een stal
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
Refr.

Geloofsbelijdenis       

Zingen 481:3
Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng’len zingen d’eer
van de nieuwgeboren Heer!

Dankgebed en voorbede

Collecte
Slotzang: Ere zij God (Koor en gemeente)

Zegen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.