Orde van dienst voor de oecumenische viering op 9 oktober

Voorgangers:
Ds. G. van ’t Kruis
Ds. H.J. Prosman
Pastor H. van de Reep
Mevr. W. den Besten

Organist: Sjaak Warnaar
Met zanggroep V6

De dienst is te beluisteren via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10257

Opening

Openingszang psalm 113, vers 1 en 2

2. Ver boven aller volken trots
blinkt hemelhoog de glorie Gods.
Wie is als Hij, de Heer der heren?
Hij onze God, die troont zo hoog,
slaat op het diepste diep zijn oog.
Hemel en aarde moet Hem eren.

3. Wie onderligt in stof en slijk,
maakt God aan edelen gelijk.
Hij geeft een vrouw haar diepst verlangen.
Hij zegent die onvruchtbaar scheen,
met bloei van kinderen om haar heen.
Prijs Hem, de Heer, met lofgezangen.

Groet

Vg: In de kerk is het God, de eeuwige, die ons welkom heet.
Allen:  Hij is de gastheer, wij de gasten.
Vg: Het is God die ons welkom heet,
Allen: de schepper van hemel en aarde.
Vg: God, u bent het die ons uitnodigt
om in uw licht te staan.
U nodigt ons uit mens te zijn en te leven op uw adem.
U nodigt ons in de kring,
neem ons bij de hand, zo bidden wij.
Laat niets ons hinderen U te ontmoeten,
door uw Heilige Geest.       
Allen: Amen

Vraag: Wie zit er naast je?

V6 zingt Agnus Dei en Pie Jesu

Verootmoediging

Glorialied: ‘Alle eer en alle glorie’ Liedboek 305

Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!
 
Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Gebed van de zondag

Dienst van het Woord

Eerste lezing; Jesaja 25, 6-9            Willibrord Vertaling

Jahwe van de legerscharen richt op deze berg
voor alle volken een feestmaal aan met uitgelezen gerechten,
een feestmaal met belegen wijnen, verrukkelijke, uitgelezen gerechten,  belegen, gelouterde wijnen. 
Op deze berg verscheurt Hij de sluier die over alle volken ligt,
de floers die alle naties bedekt. 
De HEER vernietigt de dood voor altijd,
Hij veegt de tranen van alle gezichten,
op heel de aarde wist Hij de smaad van zijn volk uit:
De HEER heeft het gezegd! 
Op die dag zal men zeggen:  Dat is onze God.
Wij hoopten op Hem en Hij heeft ons gered.
Dat is de HEER, op wie wij hoopten; laat ons blij zijn en juichen om de redding die Hij heeft gebracht.

Woord van de Heer – Wij danken God

Lied: ‘De maaltijd van de Heer’.  LB 762  GvL  587

Gezuiverd en belegen is de wijn,
zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen;
op deze berg zal ‘t feestelijk toeven zijn,
hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen.

Op deze berg neemt Hij de sluier weg,
waar alle volkeren mee zijn omwonden;
de duisternis zal worden afgelegd,
geheimen opgeklaard, boeien ontbonden.

Wij treden aan het ontoegank’lijk licht,
wij volkeren, wij heidenen, wij mensen;
wij zien het leven zelf in het gezicht.
God haalt ons thuis van achter alle grenzen.
 
En Hij, het leven zelf, verslindt de dood
tot overwinning: en van alle ogen
wist Hij de tranen af. Het ochtendrood
gaat stralend op, een opgang uit den hoge.

Dit zeiden zijn profeten in zijn geest:
de bankring van de dood zal zijn gebroken,
de smaad van Israël wordt uitgewist;
zo zal het gaan, want zo heeft Hij gesproken.

Evangelielezing: Lucas 14, 1-14                             NBV21
                                                           Uit eerbied gaan wij staan

Toen Jezus op sabbat in het huis van een vooraanstaande farizeeër was, waar Hij voor een maaltijd was uitgenodigd, werd Hij scherp in het oog gehouden. Er was daar iemand met waterzucht. Jezus vroeg aan de wetgeleerden en de farizeeën: ‘Is het toegestaan hem op sabbat te genezen of niet?’ Maar ze zwegen. Hij pakte de man bij de hand, genas hem en stuurde hem weg. En tegen de farizeeën en wetgeleerden zei Hij: ‘Als uw zoon of uw os in een put valt, dan haalt u hem er toch meteen uit, ook al is het sabbat?’ Ook daarop hadden ze geen antwoord.
Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want Hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen: ‘Wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u, en dan moet uw gastheer tegen u zeggen: “Sta uw plaats aan hem af.” Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u zal zeggen: “Vriend, kom toch dichterbij!” Dan wordt u eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aanligt. Want wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd.’
Tegen degene die Hem had uitgenodigd, zei Hij: ‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren.  Want zij zullen op hun beurt u uitnodigen, en zo doen zij iets voor u terug.  Wanneer u een feestmaal geeft, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn, juist omdat zij niets kunnen terugdoen. Want u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’

Acclamatie                                                                GvL 265

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen.

Overweging

Stilte

Antwoordlied: De laatsten worden de eersten     LB 990 melodie GvL 418

2. O Heer, o eerstgeboren
van allen uit de dood,
Gij zoekt wat is verloren,
Gij maakt het leven groot.
 
3. Gij die als allerlaatste
ter wereld wederkomt,
Gij wijst ons onze plaatsen
wanneer de strijd verstomt.
 
4. Wie zelf zich hoog verheffen,
die slaat zijn oordeel neer,
de bergen worden vereffend,
de zee zwijgt voor de Heer.
 
5. Maar wie zich heeft gebogen
voor wat Hij geboden heeft,
die zal Hij ook verhogen
zo waar Hij eeuwig leeft.
 
6. De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
wie slaaf was mag nu heersen,
de vreemdeling wordt zoon.

V6 zingt: Geloofsbelijdenis

Op de melodie van ‘The Rose’

Ik geloof in God de Vader
Schepper, die de schepping draagt
in Zijn Zoon, in Christus Jezus,
die geboren uit een maagd.
Aan het kruis de wereld redde
onze zonden op zich nam
opgestaan en opgevaren
troont Hij aan Gods rechterhand.
Ik geloof in God de Trooster
gaven van de Heil’ge Geest
die Gods Woord aan ons bevestigt,
gaat en predikt en geneest.
Als Hij komt met macht en luister
zal de mensheid voor Hem staan
dan zal elke knie zich buigen,
elke tong belijdt Zijn Naam.
De kinderen komen terug

Gebeden  

Onze Vader (oecumenisch)
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen

Vredesgroet
“Wie openstaat voor God,
staat op een heel andere wijze tegenover de mensen.
Wie openstaat voor de mensen
staat op een heel andere wijze tegenover God.
Wie openstaat voor God én voor de mensen
staat op een heel andere wijze tegenover zichzelf:
vrij, bevrijd, bevrijdend, zoals Jezus zelf was.”

Zulke mensen zijn echte vredestichters en vredebrengers
Moge wijzelf zulke mensen worden en zijn.
De vrede van de Heer zij dan altijd met U.
En geven wij die vrede door aan elkaar.

Bloemengroet vanuit de kerken

Mededelingen van de verschillend kerken

Collecte

V6 zingt  Peace like a river

Abba Vader (samenzang)

Slottekst: Gewoon maar zijn

Gewoon maar zijn wie je bent
met je pijn, je verdriet,
je lach en je lied alleen maar;
alleen omdat een ander jou
recht in de ogen ziet.

Gewoon maar doen wat je kunt,
met je hoofd en je hand,
je hart, je verstand alleen maar;
alleen omdat een ander jou
met heel zijn hart verstond.

Gewoon maar gaan waar je wilt,
met je ogen ontbloot,
wijd open en groot alleen maar;
alleen omdat een ander jou
je hart en mond ontsloot.

Gewoon maar zingen voluit,
want het leven is goed
voor wie het ontmoet alleen maar;
alleen omdat wij mensen zijn
van ’t zelfde vlees en bloed.                         

                                               Henk Jongerius

Zegen

Slotlied: ‘Deze wereld omgekeerd’ LB 1001 / GvL 428

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.

Welkom! Er is koffie of thee in het parochiehuis voor alle aanwezigen…
 
 
Vraag om over door te praten bij de koffie/thee:
Wie mag zo maar, zonder tegenprestatie,
bij u aan tafel aanschuiven?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.