Orde van ochtenddienst 21 augustus 2022

Voorganger:                      ds. W.H. Hendriks, Ter Aar
Organist:                             Dhr. Ad van Pelt
Ouderling:                          Mevr. : F. Wille
Diaken:                               Mevr. Margreet v. Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtspsalm   Psalm 139: 1 en 2
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Lied       Psalm 139: 14
Gebed verootmoedigen en opening van de schrift
Schriftlezing                       Lukas 13: 22-30
Verder naar Jeruzalem
22Op weg naar Jeruzalem trok Hij verder langs steden en dorpen, terwijl Hij onderricht gaf. 23 Iemand vroeg Hem: ‘Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?’ Hij antwoordde: 24‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg Ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen. 25 Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen: “Heer, doe open voor ons!”, dan zal hij antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?” 26Jullie zullen zeggen: “We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderricht gegeven.” 27Maar hij zal tegen jullie zeggen: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, onrechtplegers!” 28 Dan zullen jullie jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham, Isaak en Jakob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt. 29Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aanliggen bij het feestmaal in het koninkrijk van God. 30 En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.’

Lied                       Psalm 19: 1, 5 en 6
Prediking
Muzikale meditatie
HET HEILIG AVONDMAAL
Geloofsbelijdenis
Onderwijzing
Lied                       NLB 914: Geef mij heer mij los te zingen
Inzameling van de gaven
Gebed – Dankzegging – Voorbede – Onze Vader
Nodiging
Gemeenschap van brood en wijn
Dankzegging
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied                Psalm 23a D’ Almachtige is mijn herder en geleide
Zegen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.