Orde van zomerzangavonddienst 4 september 2022 18:30   

Voorganger:               ds. C.W. Saly, Amssterdam
Organist:                     dhr. Danny Spaans
Ouderling:                  dhr. R. Verhallen
Diaken:                       mevr. M. van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

orgelspel
intrede
welkom en mededelingen
psalm 62 vers 1 en 5
stil gebed
bemoediging en groet

zangblok i
Gezang 442: 1, 2, 3 Jezus ga ons voor (Liedboek voor de kerken 1973 |
Lied 650 Zangbundel Johannes de Heer)

 1. Jezus ga ons voor
  deze wereld door,
  en U volgend op uw schreden
  gaan wij moedig met U mede.
  Leid ons aan uw hand
  naar het vaderland.
 2. Valt de weg ons lang,
  zijn wij klein en bang,
  sterk ons, Heer, om zonder klagen
  achter U ons kruis te dragen.
  Waar Gij voor ons tradt,
  is het rechte pad.
 3. Krimpt ons angstig hart
  onder eigen smart,
  moet het met de ander lijden,
  Jezus, geef ons kracht tot beide.
  Wees Gij zelf het licht
  dat ons troost en richt.

Lied 916: 1, 4, 5, 6 Door de wereld gaat een woord (Zangbundel Johannes de Heer | Lied 850 Liedboek: zingen en bidden in huis en kerk 2013)

(melodie van het volkslied van Israël)

 1. Door de wereld gaat een woord
  en het drijft de mensen voort:
  “Breek uw tent op, ga op reis,
  naar het land, dat Ik u wijs.”
  Here God, wij zijn vervreemden,
  door te luist’ ren naar Uw stem.
  Breng ons saam met Uw ontheemden,
  naar het nieuw Jeruzalem.


  4.Door de wereld klinkt een lied,
  tegen angsten en verdriet,
  tegen onrecht, tegen dwang,
  richten pelgrims hun gezang.
  Here God, wij zijn vervreemden,
  door te luist’ ren naar Uw stem.
  Breng ons saam met Uw ontheemden,
  naar het nieuw Jeruzalem.


  5. Velen, die de moed begaf,
  blijven staan of dwalen af,
  hunkerend naar hun oude land.
  Reisgenoten, grijp hun hand.
  Here God, wij zijn vervreemden,
  door te luist’ ren naar Uw stem.
  Breng ons saam met Uw ontheemden,
  naar het nieuw Jeruzalem.

  6.Door de wereld gaat een woord
  en het drijft de mensen voort:
  “Breek uw tent op, ga op reis,
  naar het land, dat Ik u wijs.”
  Here God, wij zijn vervreemden,
  door te luist’ ren naar Uw stem.
  Breng ons saam met Uw ontheemden,
  naar het nieuw Jeruzalem.

de heilige schrift
gebed om verlichting met de heilige geest
schriftlezing: Marcus 6:30-32
30De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden Hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. 31Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. 32Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn. 

zangblok II
Lied 886: 1, 2 Abba Vader (Liedboek: zingen en bidden in huis en kerk 2013 | Lied 100 Zangbundel Johannes de Heer)

 1. Abba, Vader, U alleen,
  U behoor ik toe,
  U alleen doorgrondt mijn hart,
  U behoort het toe.
  Laat mijn hart steeds vurig zijn,
  U laat nooit alleen,
  Abba, Vader, U alleen,
  U behoor ik toe.
 2. Abba, Vader, laat mij zijn,
  slechts van U alleen,
  dat mijn wil voor eeuwig zij,
  d’Uwe en anders geen.
  Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
  laat mij nimmer gaan,
  Abba, Vader, laat mij zijn,
  slechts van U alleen

Lied 7: 1, 2 Als g’in nood gezeten (Zangbundel Johannes de Heer)

 1. Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet,
  wil dan nooit vergeten: God verlaat U niet.
  Vrees toch geen nood, ’s Heren trouw is groot,
  en op ’t nacht’lijk duister, volgt het morgenrood.
  Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;
  God zal u behoeden, uw toeverlaat.
 2. God blijft voor u zorgen, goed is de Heer
  en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer.
  Schoon g’ in ’t verdriet, nergens uitkomst ziet,
  groter dan de Helper, is de nood toch niet.
  Wat ons ontviele, Redder in nood,
  red slechts onze ziele, uit zond’ en dood.

prediking “…even alleen met jezus…”

orgelspel
geloofsbelijdenis staande en gezongen (Lied 340b – Liedboek: zingen en bidden in huis en kerk 2013)
zangblok iii

Lied 885: 1, 2 Groot is uw trouw, o Heer (Liedboek: zingen en bidden in huis en kerk 2013)

 1. Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader
  Er is geen schaduw van omkeer bij U
  Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
  die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu
  Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
  iedere morgen aan mij weer betoond.
  Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
  Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

 2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
  en uw nabijheid, die sterkt en die leidt
  Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
  Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
  Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
  iedere morgen aan mij weer betoond.
  Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
  Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Psalm 150a: 1, 3, 4 Geprezen zij God (Liedboek: zingen en bidden in huis en kerk 2013)

 1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor
  dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
  Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
  die allen daarboven tot dankzegging riep.

  3.Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
  nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
  Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet
  de glorie doen klinken, van Hem die ons redt.

  4.Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
  aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
  Om zijn goede schepping, om hemels genot,
  zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

gebeden en gaven
dankzegging
voorbede
stil gebed
onze vader

inzameling van de gaven
zending en zegen
slotlied: Lied 425
zegen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.