Orde van dienst 2 juli 2023

Orde van dienst zondag 2 juli 2023
Voorganger: ds. H.J. Prosman
Organist: Dhr. Ad van Pelt
Ouderling: Mevr. Nel Griffioen
Diaken: Dhr. J. Kalshoven
De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Psalm 42: 1
Votum en groet
Psalm 42: 7
Lezen van het gebod
Lied 911: 1, 3 en 5
Gebed


Schriftlezing Ezechiël 47: 1-12
1 Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de
drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van
de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel,
ten zuiden van het altaar, naar beneden. 2 Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten en
we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant
eruit sijpelen. 3 Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten, en hij mat 1000 el.
Daar liet hij mij door het water waden: het water kwam tot mijn enkels. 4 Hij mat nog eens
1000 el en liet me weer door het water waden: het water kwam tot mijn knieën. Hij mat nog
eens 1000 el en liet me er weer door waden: het water kwam tot mijn heupen. 5 Hij mat nog
eens 1000 el en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water
stond zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon, het was een ondoorwaadbare rivier. 6 De man
zei tegen mij: ‘Zie je dat, mensenkind?’ en hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier.
7 Toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen.
8 Hij zei tegen mij: ‘Dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden
de Jordaanvallei in, en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee in stroomt wordt het
water daar zoet. 9 Het zal er wemelen van levende wezens, overal waar de rivier stroomt komt
leven, er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt wordt het water daar
zoet; overal waar de rivier stroomt komt leven. 10 Van Engedi tot En-Eglaïm zullen er vissers
staan, en er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen talrijke vissen zijn van allerlei
soort, net als in de Grote Zee. 11 Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet, daar blijft
het water brak. 12 Aan weerskanten van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen,
waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken; elke maand
zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen
eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig.’

Lied 678: 1, 2, 3 en 4


Openbaring 22: 1-5
1 Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en
ontsprong aan de troon van God en van het lam 2 en stroomde dwars door de stad. Aan

weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn
eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. 3 Er zal niets meer zijn
waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn
dienaren zullen Hem vereren 4 en Hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun
voorhoofd. 5 Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon
hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen
tot in eeuwigheid.
Preek


Zingen: ‘Heer, ik hoor van rijke zegen’


Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer,
laat ook van die milde regen, dropp’len vallen op mij neer,
ook op mij, ook op mij,
dropp’len vallen ook op mij.


Heil’ge Geest wil niet voorbij gaan, Gij geeft blinden d’ ogen weer.
Wil, o wil nu bij mij stilstaan, werk in mij met kracht, o Heer,
ook in mij, ook in mij,
werk ook door uw kracht in mij.


Liefde Gods zo rein en krachtig, bloed van Jezus, rijk en vrij.
Gods genade, sterk en machtig, o verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
o verheerlijk U in mij.


Geloofsbelijdenis
Lied 344: 1, 2 en 3
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader (369b)
Collecte
Psalm 98: 1 en 4

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.