Orde van dienst 27 augustus 2023

Orde van dienst zondag 27 augustus 2023
Voorganger:               ds. H.J. Prosman
Organist:                     dhr. Jan Willem Hueting
Ouderling:                  dhr. Robert Verhallen
Diaken:                       Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen

Psalm 19: 1 en 2

Votum en groet

Gezang 123: 1, 2, 3 (LvdK)

1.

De naam des Heren nadert reeds van verre,

Jeruzalem, ga op de heuvel staan;

Hij tooit u met de heerlijkheid der sterren,

gij, kroon der schoonheid, hef uw bruidzang aan.

2

Hij schittert als het licht van zeven dagen,

Hij zetelt op de veste van uw lied;

gij zult de volken van uw heil gewagen

die dringen rond uw heilig grondgebied.

3.

Jeruzalem, gij zijt de troost der Schriften,

en groot is uw volharding en geduld;

sta op en zie: dit is het eind der zuchten,

de Heer der tijden heeft uw dag vervuld.

Wetslezing

Gezang 295: 1, 2, 3 (LvdK)

1.

Aan de deur van ’s harten woning

klopt des hemels Bruidegom:

op, ontwaak, de nacht is om.

Buiten wacht uw Heer en Koning:

kom mijn bruid, die ik bemin,

doe mij open, laat mij in!

2.

Maar hoe zou ik U ontmoeten?

Ik ben koud en arm en naakt;

loom heeft mij de nacht gemaakt;

’t leger bindt mijn trage voeten.

’t Wakker hart hoort uw geklop,

maar ik geef mijn rust niet op.

3.

Christus van zo ver gekomen,

wist, hoe Hij u vinden zou.

Geef u over aan zijn trouw;

klopt Hij nog, verwin uw schromen.

Schoon gij aarzelt, Hij houdt aan,

Hij zoekt bij u in te gaan.

Moment met de kinderen

Kinderlied Wij gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar,

En delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door,

En wie zich openstelt,

Ervaart misschien een beetje licht,

Door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op,

En elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar,

Het is voor allemaal.

Gebed

Schriftlezing: Mattheüs 25: 1-13

1Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. 2Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. 3De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen olie. 4De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. 5Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. 6Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” 7De meisjes werden wakker en brachten hun olielampen in orde. 8De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit.” 9De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” 10Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. 11Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, doe open voor ons!” 12Maar hij antwoordde: “Ik verzeker jullie: ik ken jullie niet.” 13Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip Hij komt.

Lied 751: 1, 2, 3, 4

Preek

Lied 749: 1 en 2

Geloofsbelijdenis (Liedboek 340b) (Gezongen)

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

Collecte

Slotzang: Psalm 150: 1 en 2

Zegen

Orde van dienst 9 juli 2023

Orde van dienst zondag 9 juli 2023
Voorganger: ds. A. Sneep, Amstelveen
Organist: dhr. Sjaak Warnaar
Ouderling: Mevr. Nel Griffioen
Diaken: Mevr. Margreet van Koert
De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG


Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 84: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en Groet


Verootmoediging/geboden: Exodus 20: 1-17
1 Toen sprak God deze woorden:
2 ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.
3 Vereer naast Mij geen andere goden.
4 Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is of
van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. 5 Kniel er niet voor neer en vereer
ze niet, want Ik, de HEER, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders Mij haten en zondigen,
roep Ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht; 6 maar
als ze Mij liefhebben en doen wat Ik gebied, bewijs Ik mijn trouw tot in het duizendste
geslacht.
7 Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat Hij niet
vrijuit gaan.
8 Houd de sabbat in ere als een heilige dag. 9 Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid
verrichten, 10 maar de zevende dag is de sabbat, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag
u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen,
voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. 11 Want in zes dagen heeft
de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende
dag rustte Hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en geheiligd.
12 Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de HEER,
uw God, u geven zal.
13 Pleeg geen moord.
14 Pleeg geen overspel.
15 Steel niet.
16 Leg over een ander geen vals getuigenis af.
17 Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn
slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’


Gebed om ontferming
Psalm 150: 1 en 2
Gebed bij de opening van het Woord


Schriftlezing O.T.: Jesaja 52: 13 – 53: 4
13 Ja, mijn dienaar zal slagen,
hij zal groots zijn en hoogverheven.
14 Zoals hij velen deed huiveren

– zo mismaakt was hij, zo weinig menselijk zijn aanblik,
zijn uiterlijk had niets meer van een mens –,
15 zo zal hij veel volken opschrikken,
en koningen zullen sprakeloos staan.
En zij aan wie niets was verteld, zullen zien,
zij die niets hadden gehoord, zullen begrijpen.


1 Wie kan geloven wat wij hebben gehoord?
Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?
2 Als een loot schoot hij op onder Gods ogen,
als een scheut uit dorre grond.
Onopvallend was zijn uiterlijk,
hij miste iedere schoonheid,
zijn aanblik kon ons niet bekoren.
3 Hij werd veracht, door mensen gemeden,
hij was een man die het lijden kende
en met ziekte vertrouwd was,
een man die zijn gelaat voor ons verborg
en door ons werd verguisd en geminacht.
4 Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd.


Lied 908: 1 en 7


Schriftlezing N.T.: Mattheüs 16: 13 – 20
13 Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: ‘Wie zeggen
de mensen dat de Mensenzoon is?’ 14 Ze antwoordden: ‘Sommigen zeggen Johannes de Doper,
anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.’ 15 Toen vroeg Hij hun: ‘En
jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’ 16 ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God,’
antwoordde Simon Petrus. 17 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona,
want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de
hemel. 18 En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen; de poorten van
het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. 19 Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de
hemel geven; alles wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en
alles wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’ 20 Daarop verbood Hij de
leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat Hij de messias was.


Lied 313: 1 en 2
Uitleg en prediking
Meditatief orgelspel
Lied 313: 4 en 5


Geloofsbelijdenis (staande en gezongen: Lied 340b)
Collecte
Dankgebed en voorbede


Slotlied 871: 1, 2 en 3
Heenzending en zegen
Gezongen Amen

Orde van dienst 2 juli 2023

Orde van dienst zondag 2 juli 2023
Voorganger: ds. H.J. Prosman
Organist: Dhr. Ad van Pelt
Ouderling: Mevr. Nel Griffioen
Diaken: Dhr. J. Kalshoven
De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Psalm 42: 1
Votum en groet
Psalm 42: 7
Lezen van het gebod
Lied 911: 1, 3 en 5
Gebed


Schriftlezing Ezechiël 47: 1-12
1 Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de
drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van
de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel,
ten zuiden van het altaar, naar beneden. 2 Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten en
we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant
eruit sijpelen. 3 Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten, en hij mat 1000 el.
Daar liet hij mij door het water waden: het water kwam tot mijn enkels. 4 Hij mat nog eens
1000 el en liet me weer door het water waden: het water kwam tot mijn knieën. Hij mat nog
eens 1000 el en liet me er weer door waden: het water kwam tot mijn heupen. 5 Hij mat nog
eens 1000 el en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water
stond zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon, het was een ondoorwaadbare rivier. 6 De man
zei tegen mij: ‘Zie je dat, mensenkind?’ en hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier.
7 Toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen.
8 Hij zei tegen mij: ‘Dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden
de Jordaanvallei in, en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee in stroomt wordt het
water daar zoet. 9 Het zal er wemelen van levende wezens, overal waar de rivier stroomt komt
leven, er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt wordt het water daar
zoet; overal waar de rivier stroomt komt leven. 10 Van Engedi tot En-Eglaïm zullen er vissers
staan, en er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen talrijke vissen zijn van allerlei
soort, net als in de Grote Zee. 11 Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet, daar blijft
het water brak. 12 Aan weerskanten van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen,
waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken; elke maand
zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen
eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig.’

Lied 678: 1, 2, 3 en 4


Openbaring 22: 1-5
1 Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en
ontsprong aan de troon van God en van het lam 2 en stroomde dwars door de stad. Aan

weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn
eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. 3 Er zal niets meer zijn
waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn
dienaren zullen Hem vereren 4 en Hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun
voorhoofd. 5 Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon
hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen
tot in eeuwigheid.
Preek


Zingen: ‘Heer, ik hoor van rijke zegen’


Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer,
laat ook van die milde regen, dropp’len vallen op mij neer,
ook op mij, ook op mij,
dropp’len vallen ook op mij.


Heil’ge Geest wil niet voorbij gaan, Gij geeft blinden d’ ogen weer.
Wil, o wil nu bij mij stilstaan, werk in mij met kracht, o Heer,
ook in mij, ook in mij,
werk ook door uw kracht in mij.


Liefde Gods zo rein en krachtig, bloed van Jezus, rijk en vrij.
Gods genade, sterk en machtig, o verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
o verheerlijk U in mij.


Geloofsbelijdenis
Lied 344: 1, 2 en 3
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader (369b)
Collecte
Psalm 98: 1 en 4

Orde van dienst 18 juni 2023

Orde van dienst zondag 18 juni 2023
Voorganger: ds. H.J. Prosman
Organist: Dhr. Ad van Pelt
Ouderling: Mevr. Nel Griffioen
Diakenen: Dhr. J. Kalshoven, dhr. S. de Feij, mevr. M. van Koert
De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG


Orgelspel
Welkom en mededelingen
Psalm 118: 1 en 10
Votum en groet
Lied 766: 1, 2 en 3
Lezen van het gebod
Lied 840: 1, 2 en 3
Gebed


Schriftlezing Openbaring 3: 14-21
Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: “Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare
getuige, het begin van Gods schepping: Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm.
Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal Ik u
uitspuwen. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft
niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Daarom raad Ik u aan: koop
van Mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn; witte kleren om u te kleden en
uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen; zalf voor uw ogen, zodat
u weer kunt zien.
Iedereen die Ik liefheb wijs Ik terecht en bestraf Ik. Zet u dus volledig in en kom tot inkeer. Ik
sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik
binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij. Wie overwint zal samen
met Mij op mijn troon zitten, net zoals Ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op
zijn troon zit. Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”’


Gezang 295: 1, 2 en 3 (LvdK)
Preek
Psalm 100: 1, 2, 3 en 4
Avondmaalsformulier, gebed, Onze Vader
Lied 382: 1, 2 en 3
Viering van het Heilig Avondmaal
Psalm 103: 1
Dankgebed
Collecte
Psalm 43: 4
Zegen

Orde van dienst 7 augustus 2022

Welkom en mededelingen

Psalm 33:1

Votum en groet

Psalm 33: 2, 8

Wetslezing

Zingen: “Leid mij Heer, o machtig Heiland”.

Leid mij, Heer, o machtig Heiland
Door dit leven aan Uw hand
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig
Wees mijn Gids in ’t barre land
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider
Vul mij met Uw Geest steeds meer
Vul mij met Uw Geest steeds meer

Laat mij zijn een Godsgetuige
Sprekend van U meer en meer
Leid mij steeds door Uwe liefde
Groeiend naar Uw beeld, o Heer
Brood des levens, Brood des hemels
Voed mij dat ik groei naar U
Voed mij dat ik groei naar U

Laat door mij Uw levend water
Vloeien als een klare stroom
O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later
Dat Uw Geest over allen koom’
Machtig Heiland, mijn Verlosser
Kom, Heer Jezus, in Uw kracht
Kom, Heer Jezus, in Uw kracht

Gebed

Schriftlezing 1 Samuel 1:1-20 (ZWO-cie)

In Rama in de streek Suf, in het bergland van Efraïm, woonde een man die Elkana heette. Hij was een zoon van Jerocham, die een zoon was van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Suf, en behoorde tot de stam Efraïm. Hij had twee vrouwen: de ene heette Hanna en de andere Peninna. Peninna had kinderen, maar Hanna niet.

Elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats naar Silo, om zich daar voor de HEER van de hemelse machten neer te buigen en Hem offers te brengen. Chofni en Pinechas, de twee zonen van Eli, waren daar priesters van de HEER. Wanneer Elkana zijn jaarlijkse offer bracht, gaf hij zijn vrouw Peninna en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees. Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hanna, want haar had hij lief, ook al hield de HEER haar moederschoot gesloten.

Haar rivale kwetste haar dan diep, door haar te sarren omdat de HEER haar geen kinderen gaf. 7Zo ging het jaar in jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom van de HEER gingen, treiterde Peninna Hanna zo erg dat ze begon te huilen en haar eten liet staan.

Toen dat weer eens gebeurde, vroeg haar man Elkana: ‘Waarom huil je, Hanna? Waarom eet je niet en waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan tien zonen?’ Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de HEER, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. Diepbedroefd bad Hanna tot de HEER. In tranen legde ze een gelofte af: ‘HEER van de hemelse machten, ik smeek U, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan U: nooit zal zijn hoofd door een scheermes worden aangeraakt.’ Toen Hanna zo lang aan het bidden was, begon Eli op haar mond te letten. Ze bad namelijk in stilte: haar lippen bewogen wel, maar haar stem was niet te horen. Daarom dacht Eli dat ze dronken was. Hij sprak haar aan en vroeg: ‘Hoe lang gaat dit nog duren? Als u dronken bent, ga dan uw roes uitslapen!’ ‘U vergist u, heer,’ antwoordde Hanna. ‘Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij de HEER. Denk niet dat ik een slechte vrouw ben; ik heb zo lang gebeden omdat ik overstelpt ben door droefheid en ellende.’ ‘Ga dan in vrede,’ antwoordde Eli. ‘De God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd.’ ‘Ik dank u dat u mij zo gunstig gezind bent,’ zei Hanna, en ze ging terug naar haar familie. Haar gezicht was opgeklaard en ze at ook weer. De volgende morgen vroeg bogen ze zich neer voor de HEER, waarna ze zich op de terugreis begaven. Thuis in Rama sliep Elkana met zijn vrouw Hanna, en de HEER dacht aan haar. Binnen een jaar werd Hanna zwanger en baarde ze een zoon. Ze noemde hem Samuel, ‘want,’ verklaarde ze, ‘ik heb hem aan de HEER gevraagd.’

Lied 152: 1, 2, 9 en 10

Schriftlezing Lucas 10: 38-42

Toen ze verder trokken ging Hij een dorp in, waar Hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette.  Haar zus, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het U niet schelen dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’ De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je druk over zoveel dingen. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het juiste gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’

Preek

Lied 838: 1,2,3,4

Dankgebed en voorbeden (predikant en ZWO-cie, afgewisseld met 367e – Heer, onze God, wij bidden u, verhoor ons)


Gezamenlijk Onze Vader

Collecte

Slotzang 801: 1,3,7

Zegen

Orde van dienst zondag 31 juli 2022


Voorganger: ds. W. Koerselman
Organist: Mevr. Henny Visscher
Ouderling: Mevr. Frouwien Wille
Diaken: Mevr. Margreet van Koert

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied Psalm 100 verzen 1, 2 en 3 Juich Gode toe, bazuin en zing…

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 100 vers 4

Gebed om ontferming

Psalm 103c verzen 1, 2 en 3 Loof de koning, heel mijn wezen…

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing O.T.: Psalm 27
1 Van David.
De HEER is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?
2 Kwaadwilligen kwamen op mij af
om mij levend te verslinden,
mijn vijanden belaagden mij,
maar zij struikelden, zij vielen.
3 Al trok een leger tegen mij op,
mijn hart zou onbevreesd zijn,
al woedde er een oorlog tegen mij,
nog zou ik mij veilig weten.
4 Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
Hem te ontmoeten in zijn tempel.
5 Hij laat mij schuilen onder zijn dak
op de dag van het kwaad,
Hij verbergt mij veilig in zijn tent,
Hij tilt mij hoog op een rots.
6 Daarom heft zich mijn hoofd
fier boven de vijanden rondom mij,
ik wil offers brengen in zijn tent,
Hem juichend offers brengen,
ik wil zingen en spelen voor de HEER.
7 Hoor mij, HEER, als ik tot U roep,
wees genadig en antwoord mij.
8 Mijn hart zegt U na:
‘Zoek mijn nabijheid!’
Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,
9 verberg uw gelaat niet voor mij,
wijs uw dienaar niet af in uw toorn.
U bent mij altijd tot hulp geweest,
verstoot mij niet, verlaat mij niet,
God, mijn behoud.
10 Al verlaten mij vader en moeder,
de HEER neemt mij liefdevol aan.
11 Wijs mij uw weg, HEER,
leid mij op een effen pad,
bescherm mij tegen mijn vijanden,
12 lever mij niet uit aan mijn belagers.
Valse getuigen staan tegen mij op
en dreigen met geweld.
13 Mag ik niet verwachten
de goedheid van de HEER te zien
in het land van de levenden?
14 Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.

Lied 902 verzen 1, 5 en 6 Is God de Heer maar voor mij…

Uitleg en prediking
(bij tekst Psalm 27: 4 Eén ding vraag ik van de HEER, dit zoek ik: te
wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEER te
aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel.)

Meditatief orgelspel

Lied 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht…

Geloofsbelijdenis staande en gelezen

Collecte

Dankgebed en voorbede

Lied 413

Heenzending en zegen
Gezongen Amen