Orde van dienst 27 augustus 2023

Orde van dienst zondag 27 augustus 2023
Voorganger:               ds. H.J. Prosman
Organist:                     dhr. Jan Willem Hueting
Ouderling:                  dhr. Robert Verhallen
Diaken:                       Dhr. J. Kalshoven

De diensten zijn te volgen via kerkdienst-gemist

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2491-Nieuwkoop-HG

Orgelspel
Welkom en mededelingen

Psalm 19: 1 en 2

Votum en groet

Gezang 123: 1, 2, 3 (LvdK)

1.

De naam des Heren nadert reeds van verre,

Jeruzalem, ga op de heuvel staan;

Hij tooit u met de heerlijkheid der sterren,

gij, kroon der schoonheid, hef uw bruidzang aan.

2

Hij schittert als het licht van zeven dagen,

Hij zetelt op de veste van uw lied;

gij zult de volken van uw heil gewagen

die dringen rond uw heilig grondgebied.

3.

Jeruzalem, gij zijt de troost der Schriften,

en groot is uw volharding en geduld;

sta op en zie: dit is het eind der zuchten,

de Heer der tijden heeft uw dag vervuld.

Wetslezing

Gezang 295: 1, 2, 3 (LvdK)

1.

Aan de deur van ’s harten woning

klopt des hemels Bruidegom:

op, ontwaak, de nacht is om.

Buiten wacht uw Heer en Koning:

kom mijn bruid, die ik bemin,

doe mij open, laat mij in!

2.

Maar hoe zou ik U ontmoeten?

Ik ben koud en arm en naakt;

loom heeft mij de nacht gemaakt;

’t leger bindt mijn trage voeten.

’t Wakker hart hoort uw geklop,

maar ik geef mijn rust niet op.

3.

Christus van zo ver gekomen,

wist, hoe Hij u vinden zou.

Geef u over aan zijn trouw;

klopt Hij nog, verwin uw schromen.

Schoon gij aarzelt, Hij houdt aan,

Hij zoekt bij u in te gaan.

Moment met de kinderen

Kinderlied Wij gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar,

En delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door,

En wie zich openstelt,

Ervaart misschien een beetje licht,

Door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op,

En elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar,

Het is voor allemaal.

Gebed

Schriftlezing: Mattheüs 25: 1-13

1Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. 2Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. 3De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen olie. 4De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. 5Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. 6Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” 7De meisjes werden wakker en brachten hun olielampen in orde. 8De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit.” 9De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” 10Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. 11Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, doe open voor ons!” 12Maar hij antwoordde: “Ik verzeker jullie: ik ken jullie niet.” 13Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip Hij komt.

Lied 751: 1, 2, 3, 4

Preek

Lied 749: 1 en 2

Geloofsbelijdenis (Liedboek 340b) (Gezongen)

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

Collecte

Slotzang: Psalm 150: 1 en 2

Zegen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.